TH  |  EN

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ.๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ทุน มีรายละเอียดทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และรับสมัครถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

  บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โดยเอกสารการสมัครทั้งหมดต้องมาถึงที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในประกาศรับสมัครภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มูลนิธิจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

     • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาโท ระยะเวลา ไม่เกิน ๒ ปี เป็นทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน (China Scholarship Council : CSC) ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย และค่าประกันสุขภาพ และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 3,000 หยวน *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
     • จำนวนทุนการศึกษา : จำนวน ๓ ทุน
     • หมดเขตรับสมัคร : วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
     • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/
     • สาขาที่เปิดรับสมัคร : ใน ๙ สาขา ได้แก่

          (๑) Mechanical Engineering
          (๒) Power Engineering and Engineering Thermophysics
          (๓) Electronic Science and Technology
          (๔) Information and Communication Engineering
          (๕) Control Science and Engineering
          (๖) Computer Science and Technology
          (๗) Materials Science and Engineering
          (๘) Electrical Engineering
          (๙) Management Science and Engineering 

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครคัดเลือก


แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (
Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/

27 ธันวาคม 2565

ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร

4 กุมภาพันธ์ 2566

ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2566

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)

กุมภาพันธ์ 2566

4

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

11 กุมภาพันธ์ 2566

5

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)         

16 กุมภาพันธ์ 2566

6

ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน จะต้องส่งใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซีอานเจียวทง (ดูรายละเอียดได้ที่

https://sie.xjtu.edu.cn/en/2023master_en.pdf)  

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

7

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ปลายเดือน สิงหาคม 2566


รายละเอียดทุนการศึกษาและเงื่อนไขการศึกษา

ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชา

ระดับ

ประเทศ

จำนวนทุน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑)    Master of Mechanical Engineering

๒)    Master of Power Engineering and Engineering Thermophysics

๓)    Master of Electronic Science and Technology

๔)    Master of Information and Communication Engineering

๕)    Master of Control Science and Engineering

๖)    Master of Computer Science and Technology

๗)    Master of Materials Science and Engineering

๘)    Master of Electrical Engineering

๙)    Master of Management Science and Engineering

ปริญญาโท

สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑.     กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ

      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่

      เกี่ยวข้อง

๒.     คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ

      ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

๓.     อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

๔.     ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

         คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน (Internet-based) หรือ

         คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ คะแนน

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 , 089-452-4244  (เยาวลักษณ์) , 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th