TH  |  EN

13 รปค48 เกษตรอัจฉริยะ (RPG48 Smart Agriculture) โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี

1. ผู้จัดทำโครงงาน
นายเกรียงศักดิ์ศรีแพงเลิศและนายเกียรติศักดิ์าจดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี
ที่ปรึกษา นางสาวเบญจวรรณ สังวัง และนายสิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี
2. บทคัดย่อ.
เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ การเกษตร เช่น สวนทุเรียน และแปลงปลูกผัก จากการสอบถามผู้ดูแลพบปัญหา และข้อจำกัดต่างๆ เช่น การดูแลสวน การเปิดน้ำในการรดต้นทุเรียนหรือผักต่างๆ ที่ใช้การสังเกตว่าดินแห้งจึงทำการเปิดปั๊มเพื่อรดน้ำตันทุเรียน ซึ่งหากมีอุปกรณ์ที่สามารถวัดค่ความชื้นของดินได้ มีการวัดค่าที่แน่นอนมากกว่าการสังเกต และช่วยเปิดปิดปั๊มน้ำได้อัตโนมัติ จะช่วยให้การดูแลสวน หรือพืชผักต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการดูแล ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนโดยนำบอร์ดสมองกลฝังตัวKidBight เซนเซอร์วัดค่าความชื้นของดิน และปั๊มน้ำ นำมาต่อเป็นระบบเพื่อควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพื่อช่วยพัฒนางานเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาจากการดำเนินการ พบว่า อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ โดยจำลองหลักการทำงานของระบบในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อให้เห็นหลักการทำงาน โดยมีข้อเสนอแนะคือ หากต้องการทำในพื้นที่จริงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ และสภาพแวดล้อม