TH  |  EN

14 โครงงาน Automation Greenhouse 4.0 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

โครงงาน Automation Greenhouse 4.0.
นายสันติ ขลังธรรมเนียม, นายก๊อต พมจัน, นางสาวชลธิชา ตรีสุคนธ์, นางสาวเกตุมณี วงศ์ลิขิตโอฬาร
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
Email : Jiraporn@wj.ac.th
บทคัดย่อ
ระบบ Automation Green house 4.0 ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเพาะต้นกล้า ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและปริมาณน้ำที่ให้แก่ต้นกล้าภายในโรงเรือน ทำให้มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและมีปริมาณน้ำในดินที่ตรงตามความต้องการของตันกล้า ในระบบประกอบด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Master Robot) เก็บค่าอุณหภูมิที่มีความแม่นยำถูกต้องสูง ระบบควบคุมการปล่อยตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะ(Master Robot Control) ระบบควบคุมการทำงานพ่นหมอกและให้น้ำ (Control Board) เมื่อเปิดการทำงานของระบบAutomation Greenhouse 4.0 พบว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 30 – 35 องศาเซลเซียสได้ทำให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้ดีในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการเพาะต้นกล้าตามธรรมชาติและปริมาณน้ำในดินมีค่าเหมาะสมกับต้นกล้าตลอดเวลา