TH  |  EN

15 ระบบเกษตรอัจฉริยะสืบสานพระราชดำริเพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการ กพด. โรงเรียน แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

โครงงานระบบเกษตรอัจฉริยะสืบสานพระราชดำริเพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการ กพด. ผู้จัดทำ : นายกิตติทัต อาสาไพร นายกัญจน์ ประสานโชคช่วย นายวชิราวุธ เรืองแดง นายเจนณวัฒน์ อุดมทรัพย์ปัญญา ครูที่ปรึกษา  โครงงาน นายทรงพล สุภิมารส โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตศึกษา” จังหวัด แม่ฮ่องสอน บทคัดย่อ โครงงานเรื่อง ระบบเกษตรอัจฉริยะสืบสานพระราชดำริเพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการ กพด. นี้เป็นการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในงานด้านการเกษตรในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” เพื่อพัฒนาผลผลิตและอำนวยความสะดวกโดยการใช้บอร์สมองกลฝั่งตัว (Kid bright ในการควบคุมสั่งการอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพันหมอก และเครื่องให้อาหาร เป็นต้น รวมไปถึงการใช้บอร์สมองกลฝั่งตัว(Kid bight) เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอก เช่น โมดูลวัดความชื่นและอุณหภูมิในอากาศ(DHT22) โมดูลวัดค่ความเป็นกรด-เบส(PH4502C) และควบคุม Servomotor เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนและขยายผลแก่โรงเรียนรอบ ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตร นักเรียนสามารถเห็นภาพของการนวัตกรรมนำไปใช้งานจริง สามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ โตยผู้จัดทำโครงงานได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น3 ฐาน ฐานที่ 1 คือ ระบบปลูกผักในน้ำโรงเรือนปิด ฐานที่ 2 คือ โรงเรือนเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ และฐานที่ 3 คือ ระบบเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาดุกอัตนมัติ จากผลการทดสอบระบบสามารถใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มผลผลิต อำนวยความสะดวก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแปลงเกษตรของโรงเรียนได้