TH  |  EN

16 เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่

โครงงานเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ Automatic water filter project
ผู้จัดทำ นายวิทยา รักษาทิวารัตน์ ,นายชูวิทย์ แช่ย่าง ,นายสุทธิพร แสงเพชร และนายเขมทัต ง้าวแหลม
โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
บทคัดย่อ
    การกรอกน้ำในปัจจุบันโดยทั่วไปส่วนมากที่ใช้ในครัวเรือนเป็นการกรอกน้ำโดยอาศัยมนุษย์เป็นผู้เปิด ปีดระบบ
วาลัวน้ำ สำหรับในการกรอกน้ำใส่ภาขนะจึงต้องคอยเฝ้าดูตลอดเวลาจนกว่าน้ำจะเต็มภาชนะที่บรรจุน้ำ ในบางครั้งผู้กรอก
น้ำอาจจะลืมจึงทำให้น้ำลันภาชนะ และเครื่องกรองน้ำบางประเภทต้องใช้กระแสฟฟ้าในการขับเคลื่อนระบบกรองน้ำ ต้อง
คอยมาเสียบปลั๊ก หรือเปิด-ปิตสวิตช็ จึงเป็นอุปสรรคในการกรอกน้ำสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีเวลาดูแลไต้ตลอดช่วงเวลาที่รอให้น้ำ
เต็มภาชนะ ดังนั้น ทางกลุ่มนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ จึงได้มีแนวคิดนำอุปกรณ์สมองกลฝังตัว
มาประยุกต์ใช้ในระบบกรองน้ำอัตนมัติ โดยมีระบบตัดน้ำ มีเสียงเตือนเวลากรอกน้ำเต็มภาชนะ มีระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้ ตัตกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติของเครื่องกรองน้ำ และยังสามารถส่งข้อความเตือนไปยัง Appication Line ของผู้ใช้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป