TH  |  EN

19 โครงงาน 3MHoMe โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

ชื่อโครงงาน 3MHoMe
   นายมูฮำหมัดนูรซามีรูน อาหามะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
นายมูฮำหมัด ยะลาพานี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
นายรุสมาน จินตรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูที่ปรึกษา นายอีหมาด คาเร็ง.
สถานที่ศึกยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

บทคัดย่อ
   โดยปัจจุบันการบำเทคโบ โลขีมาใช้ให้เกิดประ โยชน์อย่างมากมาย เกิดความสะดวก สบายมากขึ้นกลุ่มโครงงานกระผมจึงสนใจทำ Smarl Home หรือบ้นอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยี Intemet ol Thingsมาประยุกต์ใช้ภายในบ้าน โดยจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างอินเทอร์เน็ตกับเครื่องใช้ไฟฟ้ภายใบบ้านที่มีอุปกรณ์ฝังตัวและระบบเซ็นเซอร์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเกชั่นบบBlymk ได้ เช่น การควบคุมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในบริเวณบ้าน การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านระบบรักษาความปลอดภัยเป็นต้น เพื่อให้ระบบการทำงานภายใบบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ