TH  |  EN

34 เซ็นเซอร์ควบคุมการเปิด – ปิดไฟอัจฉริยะ ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)

ชื่อวิจัย : เซ็นเซอร์ควบคุมการเปิด – ปิดไฟอัจฉริยะ (Smart light control on/off sensor)
รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน :
1.) เด็กชายสิริวิชญ์ หงษ์ห้า
2.) เด็กชายวรวัชร์ ชุติกลรังษี
3.) เต็กหญิงที่มาพร เพ็ชรบูรณ์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน :นายศตวรรษ เหล่าราช
นางสาวสยพิณ ทองเกื้อ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่พระ)
บทคัดย่อ
โลกในยุคปัจจุบันล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาพลังงานในการดำเนินชีวิต และมีอัตราความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามจำนวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากช้อมูลพบว่าแหล่งพลังงานที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น
ถ่านหิน ยิ่งใช้สอยมากที่จะทำให้ทรัพยากรลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ และอาจจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าว
ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุหนึ่งมาจากการใช้พลังงานที่มเฟือย เช่น การเปิดหลอดไฟส่องสว่างในห้องที่ไม่มีคนอยู่ หรือการ
เปิดไฟส่องสว่างตามทางเดินภายในอาคารเรียนที่ไม่มีผู้คนสัญจร ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงและทำให้เกิดเพลิงไหม้จนด้รับความหายกับอาคารได้
การทำระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟอัจฉริยะ โดยพัฒนาห้ระบบเซ็นเซอร์สามรถนับจำนวนคนที่เข้าในห้องเรียน และ
ส่งสัญญาณไปควบคุมให้สวิตซ์สามารถปิด – ปิตไฟ และประมวลผลได้โดยอันมัติจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟของหน่วยงานได้