TH  |  EN

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันจีเอสไอ/แฟร์ (GSI/FAIR) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

        เวลา 15.30 น. ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี 2562 กราบถวายบังคมลา ก่อนออกเดินทาง ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาทกราบถวายรายงาน

       สืบเนื่องสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน เพื่อพระราชทานให้แก่ นิสิต นักศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ณ สถาบันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี จำนวน 2 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 6 คน โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นฝ่ายเลขานุการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย สำหรับ ปี พ.ศ. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของจีเอสไอ รวมจำนวน 2 คน ดังรายนามต่อไปนี้

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ จำนวน ๒ คน
๑. นายศุภโชค บัวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. นางสาววริศรา จารุจินดา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๑ คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี 2562 กราบถวายบังคมลา ก่อนออกเดินทาง

ภาพที่ ๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี 2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา