TH  |  EN

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2566

    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
     1. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Summer Student Program) ณ สมาพันธรัฐสวิส
     2. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
    3. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนจีเอสไอ (GSI/FAIR Summer Student Program) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
     4. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนไอซ์คิวบ์ (Icecube Summer Student Program) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

    สถาบันวิจัยระดับโลก 4 แห่งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อน ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง ฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
https://www.nstda.or.th/desy/desy-4/index.php

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566