TH  |  EN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เครดิตโดย : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
link original : คลิก 

เมื่อ : วันที่ 9 มี.ค. 2561
สถานที่ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14
        ในการนี้ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ที่จัดแสดงด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชน อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริ, โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น, โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.