TH  |  EN

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2560

 

เครดิตโดย  สํานักข่าวไทย TNAMCOT
link original : คลิก

เมื่อ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ : อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ครั้งที่ 2/2560 ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและ แผนการดําเนินงานในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดําริรวม 4 โครงการ และ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอีก 7 โครงการ

           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยรับโอนโครงการและกิจกรรมที่แต่เดิมดําเนินการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ได้ดําเนินงาน ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา ความรู้และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มหลัก คือ นักเรียนของโรงเรียนในชนบท เด็กพิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในโอกาสทาง การศึกษาและการอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้วงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนําในต่างประเทศ หลายแห่ง

           ในการทํางานมีคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี   ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการฯ และมีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทําหน้าที่ ประสานงานในภาพรวมของโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงานภายใต้มูลนิธิฯ

           ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมท่ีมูลนิธิฯ ดําเนินการ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนใน ชนบท โดยมูลนิธิฯ ดําเนินงานร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ไอซีทีใน การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน สนับสนุนการทําธุรกิจออนไลน์ (e-commerce) ให้กับครู นักเรียน และ ชุมชน ซึ่งนอกจากช่วยในการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าแล้ว ยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

           โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้สําหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดําริฯ ซึ่งมูลนิธิฯ ดําเนินการร่วมกับ เนคเทค สวทช. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ เช่น ระบบสื่อสาร (3G/WiFi) และระบบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ (พลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมด้านการศึกษา การเรียนรู้ทางไกล การบริการสาธารณสุขพื้นฐาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็น ต้น เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

           โครงการทุนเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดทําบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่ง มูลนิธิฯ ดําเนินการร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้ เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการ ในการจัดทําบทเรียนเสริมการอ่าน ซ่ึงจะสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะภาษาไทย ให้แก่นักเรียนได้ เช่น โรงเรียนที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือซึ่งมีนักเรียนชาวไทยภูเขา เป็นต้น

  •