TH  |  EN

ผู้บริหารหน่วยงาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้บริหารหน่วยงานและบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน
     ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีขอบเขตการดำเนินงานใน ๒ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิจัย ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การดูงาน การอบรม การทำวิจัย ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และ ๒) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนในชนบทและผู้ด้อยโอกาส
     มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำหน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จำนวน ๖ แห่ง/คน ดังนี้
     ๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
     ๒. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง ขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเงิน ๒,๒๓๘,๘๒๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
     ๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชน ชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ (ขยายผล ๒ แห่ง) เป็นเงิน ๓,๙๘๗,๕๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
     ๔. มูลนิธิใจกระทิง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
     ๕. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้แก่โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จำนวน ๒๑ เครื่อง คิดเป็นมูลค่า ๓๔๖,๕๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
     ๖. นางยิ่งรัก สิริสิงห สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)