TH  |  EN

โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น

  เมื่อครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN)) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเซิร์น เอกสารแสดงเจตจำนงที่จะมีความร่วมมือกัน (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเซิร์น  มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่ม CMS (The Compact Muon Solenoid) รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme และ CERN  Physics High School Teacher Programme  ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ภายหลังจากการลงนาม EOI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หรือและครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นต้น  แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ปัจจุบันมีนักศึกษา 4 คน และครูสอนวิทยาศาสตร์ 2 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme  และ CERN – The International Hight School Teacher Programme (HST) & CERN – The International Teacher Weeks Programme (ITW) ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส และมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประกอบด้วย อ่านต่อ