TH  |  EN

โครงการพัฒนาระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นสำหรับปรับปรุงวัสดุและการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ

เป้าหมาย :
      1. พัฒนาระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น (Electron Linear Accelerator) จากระบบเครื่องเร่ง Medical Linac ให้ได้เครื่องที่ปรับค่าพลังงานอิเล็กตรอนได้ในช่วง 0.5 ถึง 4 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ และประยุกต์ใช้ลำอิเล็กตรอนสำหรับการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติระดับห้องปฏิบัติการ (ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือ จุกนมยาง สายสวนปัสสาวะ และแผ่นยางใช้ในทางทันตกรรม)
2. สร้างความสามารถของประเทศในการสร้างระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม \หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สกอ., อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สวทช.

ผู้ดำเนินงาน : รศ.ดร.จิตรลดา ทองใบ, ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม, ดร.จตุพร สายสุด, ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์, ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ, Mr. Michael Rhodes

แผนงาน :
      ปีที่ ๑ : จัดเตรียมสถานที่และระบบสาธารณูปโภค, สร้างและทดสอบระบบควบคุม, ทดสอบอุปกรณ์ในระบบเครื่องเร่งฯ, สร้างประกอบระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นที่ ปรับค่าพลังงานได้ในช่วง ๐.๕ – ๔.๐ ล้านอิเล็กตรอนโวลต์,

ปีที่ ๒ : สร้าง ทดสอบและ ติดตั้งระบบตรวจวัดสมบัติของลำอิเล็กตรอน, การพัฒนาระบบ หน้าต่างสุญญากาศ ระบบฉายลำอิเล็กตรอน ระบบถาดบรรจุ และระบบลำเลียงถาดบรรจุน้ำยาง

ปีที่ ๓ : การศึกษาการผลิตและการตรวจวัดสมบัติของลำอิเล็กตรอน และ การทดลองวัลคาไนซ์ น้ำยางด้วยลำอิเล็กตรอน งบประมาณ : ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระยะเวลา ๓ ปี) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับบริจาคระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นทางการแพทย์จากโรงพยาบาล มหาราช นครเชียงใหม่ วัลคาไนเซชัน

• กระบวนการทางเคมีที่เปลี่ยนยางธรรมชาติให้มีความคงทนมากขึ้นโดยการเติมกำมะถันหรือสารเทียบเท่าอื่นหรือการใช้เครื่องเร่งอนุถาค
• กระบวนการดังกล่าวทำให้เกิดปฏิกิริยาที่สร้างพันธะโคเวเลนต์เชื่อมระหว่างโซ่พอลิเมอร์ทั้งหลายให้เป็นโมเลกุลเดียวกันทำให้ยางมีคุณภาพคงตัวในอุณหภูมิต่างๆ ยืดหยุ่นได้มากขึ้น ทนความร้อนและแสงแดด ละลายในตัวทำละลายได้ยากขึ้น
• ชาร์ลส์ กูดเยียร์ เป็นผู้ค้นพบกระบวนการนี้โดยบังเอิญ ข้อดีของการวัลคาไนเซชันด้วยลำอิเล็กตรอน
• ไม่ใช้สารเคมีมากเมื่อเทียบกับระบบกำมะถัน และระบบเปอร์ออกไซด์
• สามารถทำลายหรือลดโปรตีนที่อาจทำให้เกิดการแพ้แก่ผิวหนังได้
• เป็นกระบวนการที่อุณหภูมิห้องส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน
• ไม่มีสารกัมมันตรังสีตกค้าง

ปืนอิเล็กตรอนและท่อเร่งเชิงเส้นแบบคลื่นนิ่ง

ส่วนประกอบหลักของระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นสำหรับปรับปรุงวัสดุและการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ

แผนภาพของเครื่องเร่งอนุภาคและระบบฉายลำอิเล็กตรอนพร้อมระบบลำเลียงน้ำยาง

เครื่องเร่งอนุภาคและระบบฉายลำอิเล็กตรอนที่ประกอบด้วยแม่เหล็กสี่ขั้ว พร้อมระบบลำเลียงน้ำยาง ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว