TH  |  EN

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส

   กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาสถานภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียน และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางโครงการฯ