TH  |  EN

PMCA Classrooms Connected

 

เมื่อ : วันที่ 9-13 มี.ค. 2561
สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีธานี
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรม “SMART SCHOOLS OUTLE : Local to Global” เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการใช้ ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ขึ้นในงานประชุมวิชาการ สวทช.ครั้งที่ 14 หรือ NAC2018 ระหว่างวันที่ วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยในงานดังกล่าวได้ร่วมจัดกิจกรรมดังนี้

  1. จัดนิทรรศการและถวายรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. โดยมี คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ถวายรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย ดร.สรนัทน์ นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพธอ. และตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงานเด่น 4 โรงรียนได้แก่ โโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
  2. จัดอบรมต่อยอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มโรงเรียนในโครงการฯ และเวทีถอดรหัส “E-Commerce ในโรงเรียน ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ”
  3. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ทำงานร่วมกับโรงเรียน เช่นปราชญ์ชุมชน จัดแสดงสินค้าชั้นนำ (premium) สาธิตการขายของออนไลน์พร้อมจำหน่ายสินค้าในงาน NAC และอบรมเชิงปฏิบัตการแบบมีส่วนร่วม (DIY ) เช่น ภูมิปัญญาผ้าคราม โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร ภูมิปัญญาฮ่อม โดย Young Smart Entrepreneur เพ้นท์หินและให้บริการนวดดัดจัดสรีระที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี และคลีนิค ICT : E- Commerce เช่น การถ่ายภาพ การถ่าน clip เพื่อทำ viral marketing การซ่อมแซมหรือการเสริมสวยหน้าร้านออนไลน์ ฯลฯ โดย ทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.

       กิจกรรมดังกล่าวมีจำนวนร้านค้ามีมาร่วมมออกร้าน รวม 18 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียน 16 แห่ง เครือข่ายพี่เลี้ยง 2 แห่งมียอดจำหน่ายสินค้า และบริการในงาน NAC2018 รวม 492,751 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

       มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 105 คน ประกอบด้วครู 52 คน นักเรียน 37 คนจาก 18 โรงเรียน พี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ประกอบการชุมชน 11 คน และทีมนักวิชาการจาก CCDKM ร่วมเปิดคลิกนิกให้คำปรึกษาด้าน e-commerce 5 คน

facebook : คลิก

คลังภาพ