TH  |  EN

การอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ในสถานะการณ์การระบาดของโควิด 19

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมผู้บริหาร 1 ครั้ง และจัดอบรมออนไลน์ 3 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ในสถานะการณ์การระบาดของโควิด 19 ให้กับครูในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 628 คน (ไม่นับซ้ำ) ดังนี้

 

     • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานะการณ์การระบาดของโควิด 19 และมูลนิธิฯ ได้สำรวจความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
     • วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดอบรมออนไลน์หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19” วิทยากรโดย อ.จิรัฐ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2560
     • วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 : กรณีศึกษาจากประสบการณ์ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วิทยากรโดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
     • วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคและการใช้เครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ พร้อมแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอน” วิทยากรโดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต

สามารถรับชมวิดีโอการอบรมย้อนหลัง และดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ https://www.princess-it-foundation.org/…/2564-05-15.html 
Facebook | คลิก