TH  |  EN

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ
ที่ผ่านการประเมินประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี

     โดยในปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนผ่านการประเมินการต่ออายุตราพระราชทาน 7 แห่ง ประกอบด้วย
  • โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
  • โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 3 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูวิง โรงเรียนบากงพิทยา นิรันดรวิทยา และ ธรรมพิทยาคาร
  • โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 4 จำนวน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา และ ส่งเสริมอิสลาม