TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย)
เรื่องการสืบเสาะเกี่ยวกับร่างกาย

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) เรื่อง การสืบเสาะเกี่ยวกับร่างกาย ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูเกี่ยวกันแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การสืบเสาะเกี่ยวกับร่างกาย เช่น กิจกรรมทดสอบความรู้สึก กิจกรรมไม่เห็น ไม่ได้ยิน กิจกรรมลายนิ้วมือ เป็นต้น และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 26 คน จาก 10 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนกพร ธีระกุลและคณะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว