TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) เรื่อง อากาศ

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 2 เรื่อง อากาศ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาครูเกี่ยวกันแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง อากาศ เช่น กิจกรรมปั๊มขวดและลิฟต์เทียน กิจกรรมกักน้ำไว้ได้ กิจกรรมลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 37 คน จาก 12 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนกพร ประทุมทองและคณะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว