TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) เรื่อง น้ำ

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 1 เรื่อง น้ำ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำ เช่น กิจกรรมหมุดลอยน้ำ กิจกรรมไหลแรงหรือค่อย กิจกรรมหลอดดำน้ำ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 37 คน จาก 13 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนกพร ธระกุลและคณะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว