TH  |  EN

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

    มูลนิธิฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อให้คำปรึกษาให้เยาวชนได้จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด KidBright ของตนเอง เพื่อเข้าร่วมประกวดในงาน Show & Share 2022: สมองกลฝังตัว โดยมีเยาวชนและครูที่เข้าอบรมจำนวน 50 คน จากศูนย์ฝึกฯ 8 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7 จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6 จ.นครสวรรค์ โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างง่ายด้วยบอร์ด KidBright ของตนเองและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงงาน แล้วให้เยาวชนนำโครงงานคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประกวดในงาน Show & Share 2022: สมองกลฝังตัว ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565