TH  |  EN

การอบรมเรื่อง การพัฒนาเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ให้กับคณะครูของโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex โดยมีครูเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 133 คน ในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม และ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิคการจัดทำเรื่องเล่าทางสังคมที่พัฒนาพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธีต่างๆ โดยใช้รูปภาพและเรื่องที่เข้าใจง่ายและประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งครูให้ความสนใจเป็นอย่างมาก