TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 2565

   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของปี 2565 และเตรียมแผนการดำเนินงานของปี 2566

Facebook | คลิก