TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีนางสาวบัวเรียม พรมจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่และคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของปี 2565 และเตรียมแผนการดำเนินงานโครงการของปี 2566

Facebook | คลิก