TH  |  EN

“ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”

         ที่ผ่านมาในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีคนพิการขาขาดเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุของความพิการมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน บางคนพิการโดยกำเนิด บางคนพิการจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน ภาวะพังผืดมีเนื้อตาย กระดูกอักเสบ เป็นต้น ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคนพิการถูกตัดขาในทุกระดับเฉลี่ยปีละ 11,493 ราย ในจำนวนนี้มีคนพิการที่ถูกตัดขาระดับเหนือเข่าคิดเป็นร้อยละ 9.9 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

         ที่ผ่านมาในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีคนพิการขาขาดเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุของความพิการมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน บางคนพิการโดยกำเนิด บางคนพิการจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน ภาวะพังผืดมีเนื้อตาย กระดูกอักเสบ เป็นต้น ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคนพิการถูกตัดขาในทุกระดับเฉลี่ยปีละ 11,493 ราย ในจำนวนนี้มีคนพิการที่ถูกตัดขาระดับเหนือเข่าคิดเป็นร้อยละ 9.9 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

   

        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่าที่มีความจำเป็นต้องใช้ขาเทียมใน การดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ และประกอบกิจกรรมต่างๆ จึงจัดทำ “โครงการขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและ ส่วนประกอบแกนในรุ่น 2.0 ที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นผลงานร่วมวิจัย โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และบริษัทแฮลเซี่ยนเมทอล จำกัด นำไปจัดทำให้คนพิการขาขาดที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน หรือจำนวนขาเทียม 70 ขา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ในการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่าที่อยู่ในชนบท ซึ่งมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โครงการได้รับความร่วมมือจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติในการส่งบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการดำเนินการออกหน่วยให้บริการจัดทำและติดตามการใช้งานขาเทียมให้คนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนพิการขาขาดต่อไป

        ปัจจุบัน โครงการฯได้ดำเนินงานส่งมอบขาเทียมจนเสร็จสิ้น โดยบรรลุเป้าหมายจัดใส่ขาเทียมให้คนพิการขาขาดระดับเหนือเข่าครบ 70 คนเรียบร้อยแล้ว จากผู้ขอรับบริการ 4 โรงพยาบาลในพื้นที่ดำเนินการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (มกราคม 2561- มกราคม 2562) และยังมีคนพิการขาขาดของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติร่วมรับขาเทียมด้วย

        นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่าที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน จำนวน 70 คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับขาเทียมไปใช้ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความหวังและมีกำลังใจที่จะกลับมาใช้ชีวิตในการดำรงชีพ พร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพและทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อีกครั้ง