TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 มิติ

      วันที่ 1-3 ธันวาคม 2562 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 มิติ สำหรับนักเรียนพิการโดยใช้หลักการออกแบบเชิงความคิด (Design Thinking) ” ให้กับคณะครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการจากโรงเรียนภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี

facebook  | คลิก