TH  |  EN

 ค่าย 2 หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” และ จัดกิจกรรม Show & Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่าย 2 หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” และ จัดกิจกรรม Show & Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับครูและนักเรียนที่ได้ทำผลิตภัณฑ์อาหาร ในเรื่องการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโมเดลธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ฯลฯ และเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานในเวที Show&Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน ประกอบด้วยครู 27 คน และ นักเรียน 86 คน จาก 13 โรงเรียน มีผลงานนวัตกรรมอาหารมาร่วมประกวดและนำเสนอจำนวน 19 เรื่อง