TH  |  EN

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

 

กิจกรรมและกำหนดการค่าย 2 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์”
โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฅวันที่ 20 และ 22 ธันวาคม 2564

—————————————————————–

กลุ่มเป้าหมาย:

ครูและนักเรียนในโรงเรียนชนบท (ในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท และ/หรือ ในโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สวทช. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติ ดังนี้

1)      เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2)      นักเรียนมีจำนวนสมาชิก 5 คนต่อทีม (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน

3)      อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1-2 คน  

รายละเอียดหลักสูตร:

1)      การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อการควบคุมคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

2)      การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเชิงพาณิชย์

3)      ระเบียบการแสดงฉลากและโภชนาการ

4)      วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ และปฏิบัติการคำนวณฉลากโภชนาการ

5)      ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas

6)      กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่

7)     ปฏิบัติการการนำ Business Model Canvas มาประยุกต์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด

 

กำหนดการอบรม  

วันที่ 20 ธันวาคม 2564  >> ดูการอบรมย้อนหลังได้ที่นี่ <<

เวลา

รายละเอียด

08.00 – 8.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 9.00 น.

พิธีเปิด

– คุณศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ กล่าวรายงานกิจกรรม

– ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

– ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เปิดกิจกรรม

9.00 – 10.00 น.

บรรยาย การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อการควบคุมคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
วิทยากร: ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

10:00 – 10:30 น.

ปฏิบัติ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
วิทยากร: ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ

10.40– 11.40 น.

บรรยาย การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเชิงพาณิชย์

วิทยากร: อ.สุชาดา คันธารส สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

11:40 – 12:10 น.

ปฏิบัติ การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

วิทยากร: ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ

12.10 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

บรรยาย ระเบียบการแสดงฉลากและโภชนาการ

วิทยากร: ดร. สายฝน โพธิสุวรรณ สาขาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14.30– 14.40 น.

พักเบรก

14.45 – 16.10 น.

บรรยาย การวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ

วิทยากร: ดร. สายฝน โพธิสุวรรณ สาขาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ปฏิบัติการ การคำนวณและการเขียนฉลากโภชนาการ

วิทยากร: ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ

16.10 – 17.30

แนะแนวแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564  >> ดูการอบรมย้อนหลังได้ที่นี่ <<

เวลา

รายละเอียด

08.30 –09.00 น.

ลงทะเบียน

9.00– 10.30 น.

บรรยาย ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas

วิทยากร: ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

10.30– 10.40 น.

พักเบรก

10.40– 12.10 น.

บรรยาย ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas (ต่อ)

วิทยากร: ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

12.10 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

บรรยาย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่

วิทยากร: อ.ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ สาขาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14.30– 14.45 น.

พักเบรก

14.45 – 16.30 น.

ปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ Business Model Canvas เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด

 วิทยากร: ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ

16.30 – 17.30 น.

ปิดการอบรม

————————————————————

รายชื่อวิทยากรภาคบรรยาย

 1.        ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 2.        อ.  สุชาดา คันธารส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 3.        ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4.       ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร คณะบริหารธุรกิจ
 5.       อ.ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายชื่อวิทยากรภาคปฏิบัติ

 1.       ผศ.ดร.อารณี โชติโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2.       ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันตชัยพัทธนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.       ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4.       ดร.อัฏฐพล อิสสระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5.       ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6.       ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7.       อ. ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8.       ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9.       ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10.       ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 11.        อ.พรพาชื่น ชูเชิด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 12.        อ. อภิเดช พงษ์ประจักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 13.       ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 14.      ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 15.       ดร.พีรพงศ์ งามนิคม คณะเทคโนโลยีเกษตร