TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่
“ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กศน. สพป.ระนอง และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ระนอง