TH  |  EN

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเด็กพิการและเด็กป่วย

เมื่อ : 24 ก.ค. 2560

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.

จัดโดย : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Youtube : MOST NEWS ออกอากาศ 26/07/2560 ช่วงที่ 1 News Update

เริ่มนาทีที่ 14.05 – 22.55 (ความยาว 8.50 นาที)