TH  |  EN

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

      โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน ได้เปิดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระวิชา รวมถึงรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนได้จัดหา และ/หรือได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารในโรงเรียน แต่พบว่าครูยังมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน อาทิ ครูคอมพิวเตอร์ไม่ได้เรียนจบทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง ทำให้ไม่สามารถซ่อมบำรุง /ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนได้ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน Programming ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กระทรวงกำหนดได้ตลอดจนครูสาระวิชาต่าง ๆ สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงเทคนิคการประยุกต์ใช้ไอทีในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ได้

       • กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์: เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

       • กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม: เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดหลักสูตรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาได้และพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงศึกษารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

       • กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน: เพื่อพัฒนาครูสาระวิชาต่าง ให้สามารถปรับปรุงเทคนิคการประยุกต์ใช้ไอทีในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ

 

กิจกรรม

อบรมออนไลน์

เอกสารเผยแพร่

วีดิทัศน์