TH  |  EN

ค่ายอิคคิว 3 “Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์” และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ

โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “พัฒนากระบวนการคิดผ่านการเรียน Programing” ตัวแทนจากสถาบันกวดวิชาวี บาย เดอะเบรน ผู้สนับสนุนทุนทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ได้มอบรางวัลให้กับสามเณรที่มีผลงานการทำโครงงานดีเด่น กิจกรรมดังกล่าวมีสามเณรและครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการฯ รวมจำนวน 47 รูป/คน จาก 15 โรงเรียน

       กิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 3 ดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากในปี 2556 ฝ่ายเลขานุการโครงการได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สำหรับมอบให้นักเรียนในโครงการ ได้ใช้เป็นทุนในการทำโครงงานหรือนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ชุมชน ทั้งนี้ มีโครงงานจำนวน 14 เรื่อง จาก 10โรงเรียน ที่ได้รับทุนไปจัดซื้ออุปกรณ์มาสร้างจริงเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ดังนั้น ได้จัดค่ายอิคคิวซัง 3 “Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์” ขึ้นเพื่อให้สามเณรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลงานสิ่งประดิษฐ์ ต่อยอดการนำเสนอและเขียนข้อเสนอโครงงาน โดยได้รับความรู้จากท่านวิทยากร ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ให้ความรู้แก่สามเณรตลอดสี่วันของการอบรม

       พร้อมกันนี้ ได้จัดอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปี ๒๕๕๖ โดยให้ความรู้เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับครู ร่วมวางแผนนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เกิดโต และ อ.ธนโชค จันทร์สูง จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม

       เว็บไซต์ : – โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม คลิกที่นี่

       ภาพกิจกรรม : ค่ายอิคคิว 3 คลิกที่นี่

       วีดิโอ : –

ติดต่อได้ที่

       คุณเสาวดี คล้ายโสม

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี

       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814

       E-mail : info@princess-it.org