TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

   โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
       1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน     
       2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
       3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตั้งสมมติฐาน พิสูจน์คุณค่าผลงาน และออกแบบตารางเก็บข้อมูล
       4. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงาน

     

       กิจกรรมการอบรม “การเขียนโปรแกรมโดย Raspberry pi” สาหรับครู มีวัตถุประสงค์เพื่อ

       1. ให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดย Raspberry pi

       2. ให้ได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานของสามเณร เพื่อให้ครูสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับสามเณรได้ต่อไป

       โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ

       1. สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนให้ทำโครงงาน 19 โครงงาน จำนวน 60 รูป จาก 14 โรงเรียน

       2. อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงงาน จำนวน 14 คน

 

       โดยกิจกรรมการทำโครงงานและสร้างชิ้นงานได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และผู้ช่วยวิทยากร: คุณอัฐพันธ์ จันทร์อินทร์ คุณสุธีพร คายวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม และมีครู นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการทำโครงงาน

       สำหรับห้องคุณครู ได้รับเกียรติจาก อ.จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คุณครูในการอบรมหัวข้อ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ raspberry pi (คอมพิวเตอร์จิ๋ว)ที่กำลังนิยมในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

       เว็บไซต์: คลิกที่นี่

       fanpage/facebook: คลิกที่นี่

       วีดิโอ : –

ติดต่อได้ที่

       คุณนวพรรษ คำไส หรือ คุณเสาวดี คล้ายโสม

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81819 , 81814

       E-mail : info@princess-it.org