TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 2 ปีที่ 5 2560-2561 ภาคกลาง ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

 

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดค่ายอิคคิวซัง 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino / Raspberry Pi” ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และปรับปรุงข้อเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขอการสนับสนุนทุนสำหรับดำเนินการต่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

            ซึ่งกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 2 นี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 63 รูป/คน ประกอบด้วย สามเณร 39 รูป (13 กลุ่ม) ครูจำนวน 4 รูป/คน จาก 2 โรงรียน (โรงเรียนวัดไผ่ดำและโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี) และนักศึกษา 20 คน ในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นประธานเปิดการอบรม และสนับสนุนทีมงานจาก มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดกิจกรรม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

คลังภาพ : คลิก