TH  |  EN

จัดค่ายอิคคิวซัง 3 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคกลาง (โรงเรียนวัดไผ่ดำ)

 

 

เมื่อ : วันที่ 20 -22 มี.ค. 2561
สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายอิคคิวซัง 3 “การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมต่อยอดการทำโครงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT ให้กับครูที่ปรึกษาและสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน เปิดโอกาสให้สามเณรที่ไดรับอนุมัติงบประมาณในการทำโครงงาน 10 กลุ่ม ได้ลงมือทำ ปรับปรุงแก้ไขและนำเสอนโครงงาน ซึ่งกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 3 นี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

        กิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 63 รูป/คน ประกอบด้วย สามเณร 27 รูป (9 กลุ่ม) ครูจำนวน 4 รูป/คน จากโรงเรียนวัดไผ่ดำ และนักศึกษา 22 คน และอาจารย์จาก มทร.ธัญบุรีที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานและร่วมเป็นวิทยากรมนการอบรม 10 คน ในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นประธานเปิดการอบรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดและปิดการอบรม พร้อมสนับสนุนทีมงานจาก มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดกิจกรรม

facebook : คลิก