TH  |  EN

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer (ikkq1) ประจำปี 2561 ภาคอีสาน

 

 

เมื่อ : วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม -26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยา จ.ศรีสะเกษ
โดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer (ikkq1) ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม -26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.  ภาคอีสาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยา จ.ศรีสะเกษ

         เพื่อให้นักเรียนในโครงการ พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

คลังภาพ : คลิก