TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” (วันที่ 12 – 14 กันยายน 2561)

ค่ายอิคคิวซัง 1: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” สำหรับโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Power by KidBright) ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 60 รูป/คน (ครู 4 คน, นักเรียน 56 รูป) จาก 2 โรงเรียน ในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นประธานเปิดการอบรม และสนับสนุนทีมงานจาก มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดกิจกรรม

facebook | คลิก