TH  |  EN

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

     โครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัด กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2567 กำหนดจัดการอบรม ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยากรลัย จ.สงขลา โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ สังข์ถาวร ผู้อำนวนการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการอบรม ในครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งหมด 155 คน รวม ครูและนักเรียน จาก 12 โรงเรียน การอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรที่1 อบรมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) ผ่าน browser ด้วย pictoblox ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การเขียนโค้ช เพื่อแยกแยะโรคของใบไม้ โดยทีมวิทยากร นาย จิระศักดิ์ สุวรรณโน หลักสูตรที่ 2 สร้างพื้นฐานการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งสองหลักสูตรจะเป็นพื้นฐานให้แก่ผู้เข้าอบรมใช้ทำโครงงานในอนาคตได้