TH  |  EN

ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer”

ปีที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินกิจกรรม “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วย 3D Printer” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เป็นประจำทุกปีพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ และผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่ออุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer” ปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียน ทสรช. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอบรมครั้งนี้ในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมยศสุนทร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.สุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร เป็นประธานกล่าวตอนรับและเปิดกิจกรรมการอบรม ในครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งหมด 80 คน รวม ครูและนักเรียน จาก 6 โรงเรียน