TH  |  EN

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 
 
     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เป็นประจำทุกปีพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ และผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่ออุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ฝ่ายเลขานุการฯ
 
 
    ในโครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดจัดการอบรม ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียน ภาคเหนือ ในการอบรมครั้งนี้ในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการอบรม ในครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งหมด 176 คน รวม ครูและนักเรียน จาก 15 โรงเรียน