TH  |  EN

เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบเปิด-ปิดม่านอัจฉริยะ โดย โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา (ณ ปี 2559)
จัดทำโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)