TH  |  EN

 

01 โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา

เครดิตโดย  โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)