TH  |  EN

  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทสพ.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ศล.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.) ในพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 34 จังหวัดตาก จำนวน 10 แห่ง เป็นรร.ตชด.ในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีสำหรับชุมชนชายขอบ จำนวน 5 แห่ง และ รร.ตชด.ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) จำนวน 5 แห่ง มีครูตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับการอบรมจำนวน 20 นาย ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ตำบล พระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
     เป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ พัฒนาทักษะด้านการดูแลรักษาระบบ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โรงเรียน ตชด. ให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และพึ่งพาตนเองได้ โดยคณะทำงานได้นำผลการสำรวจสภาพการใช้งาน มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านการบำรุงรักษาระบบ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
     รร.ตชด.ในพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 34 จังหวัดตาก (กก.ตชด.34) หลายแห่ง ได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการดำเนินงานประจำวัน และการจัดการเรียนการสอน การบำรุงรักษาระบบภายในโรงเรียนนั้น ไม่มีแบบแผนหรืองบประมาณที่เพียงพอหากเกิดความเสียหาย ต้องรอคอยการซ่อมบำรุงจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งผลให้ระบบชำรุดเสียหายอย่างรุนแรงเป็นขยะของโรงเรียนในที่สุด ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องได้รับความรู้ ด้านการแก้ไขปัญหาระบบเบื้องต้นและการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์อย่างเร่งด่วน
     ในการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ทางโครงการขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (จำกัด) มหาชน ที่ร่วมเป็นวิทยากร และขอขอบคุณพันตำรวจเอกอภิชาติ รักพงษ์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ที่เข้าร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้
      ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดร.พัทธนันท์ เนาว์ในสิน : 02-564 7000 ต่อ 81840