TH  |  EN

การอบรมครูในพื้นที่นำร่องโครงการ "ไอซีทีเพื่ออการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายชอบ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล"

หัวข้อการบรรยาย

วันที่ 22 -25 มิถุนายน 2563

หัวข้อการบรรยาย :

วันที่ 1 :  (Clip)

วันที่ 2 : (Clip)

วันที่ 3 :  (Clip)

วันที่ 4 :  (Clip)