TH  |  EN

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
(Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2)
 

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) จำนวน 2 ทุน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 SGD, และเพิ่มเป็นเดือนละ 2,700 SGD เมื่อสอบผ่าน D. Qualifying Exam (QE) *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
 • จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 2 ทุน
 • หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 19 มกราคม 2567
 • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/
 • สาขาที่เปิดรับสมัคร: ใน 7 สาขา ได้แก่
  1.  Mechanical & Aerospace Engineering
  2.  Materials Science & Engineering
  3.  Biomechanics
  4.  Human Factors
  5.  Rehabilitation Engineering
  6.  Artificial Intelligence & Machine Learning
  7.  Robotics

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)

ใบสมัคร

Timeline for the Students Selection Process of 
HRH – Nanyang Technological University (NTU) Scholarship
(for Academic Year 2024) 

No.

Action Plan

Time frame

1

Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for application for the HRH – Nanyang Technological University (NTU) Scholarship. Students can view the details at https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/

Mon Dec 25, 2023 –

Fri Jan 19, 2024

2

PSIT / NSTDA review the applications to make sure applicants’ qualification match with the announcement in the call for application (in No. 1).

Sat Jan 20, 2024 –

Sun Jan 21, 2024

3

PSIT announces the list of applicants who would be called for written exams through website (https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/)

Mon Jan 22, 2024

4

Applicants (from the list in item #3) take one NTU’s written exams, Proficiency Test (TPT), and those who pass the exam (TPT) will be interviewed on the same day.  After which, the Selection Committee will select applicants who are among the top candidates (preferably in the number more than the number of scholarship(s) available: i.e. more than 2 persons) and put on the “short list”.

Note: Only Applicants who passed the TPT will be interviewed by the Selection Committee (with NTU representative sitting as one of the committee members)

Sat Feb 17, 2024

5

NTU checks the scores of applicants who are on the “short list” and sends the list of those who pass to PSIT.

Fri Feb 23, 2024

6

PSIT announces the name(s) of the applicant who receives an offer for the HRH-NTU Scholarship on the website (https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/)

Wed Mar 6, 2024

7

The selected applicants depart for NTU

Around the last week of July 2024

 แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/

22 ธันวาคม 2566 –

19 มกราคม 2567

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร

20 มกราคม 2567 –

21 มกราคม 2567

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน
ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/)

22 มกราคม 2567

4

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการทดสอบสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ :

·      ช่วงเช้า ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการทดสอบสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย คือข้อสอบความรู้ด้านเทคนิค (Technical Proficiency Test : TPT)

·      ช่วงบ่าย ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางร่วมเป็นกรรมการ) เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน ข้อสอบความรู้ด้านเทคนิค (Technical Proficiency Test : TPT) เท่านั้น

17 กุมภาพันธ์ 2567

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางตรวจข้อสอบความรู้ด้านเทคนิค (Technical Proficiency Test : TPT) ของผู้สมัคร และแจ้งรายชื่อผู้ที่มีผลคะแนนการสอบความรู้ด้านเทคนิค (TPT) ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางกำหนด มายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

23 กุมภาพันธ์ 2567

6

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/)  

ภายใน 6 มีนาคม 2567

7

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

ปลายเดือนกรกฎาคม 2567

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th