TH  |  EN

    ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

     ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน และรับสมัครถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือก 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

      ด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถาบันไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ (Energy System, Materials Science และ Data Science) ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว จำนวน 3 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/

6 มกราคม 2563

ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครให้แก่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

5 มีนาคม 2563

3

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร

6 มีนาคม 2563

ถึง 12 มีนาคม 2563

4

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว แจ้งยืนยันรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

13 มีนาคม 2563

5

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/)           

ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563

6

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

7

พิจารณารอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกผู้รับทุน (กราบบังคมทูลฯ เพื่อมีพระราชวินิจฉัยสุดท้าย)

ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563

8

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์(https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/)   

ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563

9

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

ปลายเดือนสิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th