TH  |  EN

    ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2564) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยมีทุนจำนวน 3 ทุน และรับสมัครถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

    บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศการขยายเวลาและเพิ่มสาขาวิชา

ใบสมัคร

URL ที่เกี่ยวข้อง

แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

(ขยายระยะเวลารับสมัคร)

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต
พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/

5 มกราคม 2564 –  

5 มีนาคม 2564

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร

6 มีนาคม 2564 –

8 มีนาคม 2564

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

9 มีนาคม 2564

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกตามรายชื่อในข้อ 3 จากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

10 มีนาคม 2564 –

18 มีนาคม 2564

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ แจ้งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

19 มีนาคม 2564

6

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตามที่ได้รับจาก SUTD ในข้อ 5 เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/) และแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกตามรายการนี้ ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลั คลิก

23 มีนาคม 2564

7

ผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 5, ข้อ 6) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

24 มีนาคม 2564 –

30 มีนาคม 2564

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาประเมินผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 7) ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยฯ อาจติดต่อผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)

31 มีนาคม 2564 –

16 เมษายน 2564

9

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ร่วมเป็นกรรมการ)
ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

24 เมษายน 2564

10

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/)         

3 พฤษภาคม 2564

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มีหนังสือแจ้งรับเข้าศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่
ผู้ได้รับทุน (ตามข้อ 11)

4 พฤษภาคม 2564 –

7 พฤษภาคม 2564

12

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ปลายเดือนสิงหาคม 2564

 

Timeline for the Students Selection Process of HRH- SUTD Scholarship

(for Academic Year 2021)

(the Announcement of Extension)

No.

Action Plan

Time frame

1

Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for applications for admission to the SUTD PhD program with scholarship

via https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/   which provides SUTD program detail, minimum requirements for admission & an application form.

Mon 5 Jan 2021 –
Fri 5 Mar 2021

 

2

PSIT/NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following SUTD requirements:

A.        Completed (or expected to complete in the current academic year) a Bachelor’s or Master’s degree in Engineering, Computer, Science, Mathematics and Statistics, other related disciplines.

B.        Cumulative GPA for the undergraduate degree is no lower than 3.5 (out of 4.0), is among the top 5% of the graduating cohort and has or expected to receive a First-Class Honors (Highest Distinction / Summa Cum Laude).

C.        English Proficiency Test (if medium of instruction in studies is not in English)

·         TOEFL (Internet based – iBT): a minimum score of 90, or

·        IELTS: a minimum score of 6.5 over all components

Sat 6 Mar 2021–
Mon 8 Mar 2021

3

PSIT / NSTDA sends the short listed applications (those who passed the preliminary screening) to SUTD.

Tue 9 Mar 2021

4

SUTD review the applications of those applicants in the short-list; the review process will involve SUTD professor(s) identified by applications, Faculty/Pillar committees; etc.

Wed 10 Mar 2021 – Thu 18 Mar 2021

5

SUTD identifies the applications who can be considered for admission and sent the list to PSIT.

Fri 19 Mar 2021

6

PSIT announce the list of applicants (from action item  #5) who would be called for an interview and inform these applicants to apply formally to SUTD via the web site link

Tue 23 Mar 2021

7

Applicants (from action item #5 and #6) submit a formal application to SUTD.

Wed 24 Mar 2021 – Tue 30 Mar 2021

8

SUTD assesses applicants for their technical knowledge and communication skills (SUTD may decide to contact some applicants for further information that would help in the assessment).

Wed 31 Mar –
Fri 16 Apr 2021

9

Applicants interview by the Selection Committee (with SUTD representative(s) as the committee member(s))

Sat 24 Apr 2021

10

PSIT inform SUTD of the final selection and announces the name of the applicant(s) who will receive an offer for the HRH- SUTD scholarship through website (https://www.princess-it.org/th/scholarship/SUTD/)

Mon 3 May 2021

11

SUTD sends out formal admission offer with scholarship to applicants.

Tue 4 May – 
Fri 7 May 2021

12

Applicants who accepted SUTD admission/ scholarship offer depart for SUTD after they receive the student VISA

Around last week of Aug 2021