TH  |  EN

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD)
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ภาคเรียนที่ 2
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)  ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 SGD, และเพิ่มเป็นเดือนละ 3,200 SGD เมื่อสอบผ่าน Ph.D. Qualifying Exam (QE) *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
     • จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 3 ทุน
     • หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 28 มิถุนายน 2567
     • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/scholarship/sutd/
     • สาขาที่เปิดรับสมัคร: ใน 4 สาขา ได้แก่
       (1) Engineering Product Development (EPD)
       (2) Engineering Systems and Design (ESD)
       (3) Information Systems Technology and Design (ISTD)
       (4) Science, Mathematics and Technology (SMT)

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ใบสมัคร

SINGAPORE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND DESIGN (SUTD) TIMELINE FOR SELECTION OF STUDENTS FROM THAILAND IN HONOUR OF H.R.H PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN FOR ADMISSION TO THE SUTD PHD PROGRAMME WITH SCHOLARSHIP 
FOR ACADEMIC YEAR 2024 (2nd Semester)

No.

Action Plan

Timeline

2nd semester

1

Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for applications for admission to the SUTD PhD program with scholarship
via https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/   which provides SUTD program detail, minimum requirements for admission & an application form.

Mon 22 April 2024 –

Fri 28 June 2024

2

PSIT / NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following SUTD requirements:

A.     Completed (or expected to complete in the current academic year) a Bachelor’s or Master’s degree in Engineering, Computer, Science, Mathematics and Statistics, other related disciplines.

B.     Cumulative GPA for the undergraduate degree is no lower than 3.25 (out of 4.0) or has or expected to receive at least a Second-Class Honors.

C.     English Proficiency Test (if medium of instruction in studies is not in English)

·        TOEFL (Internet based – iBT): a minimum score of 90, or

·        IELTS: a minimum score of 6.5 over all components

Fri 28 June 2024 –
Mon 1 July 2024

3

PSIT / NSTDA sends the short listed applications (those who passed the preliminary screening) to SUTD.

Mon 1 July 2024

4

SUTD review the applications of those applicants in the short-list; the review process will involve SUTD professor(s) identified by applications, Faculty/Pillar committees; etc.

Tue 2 July 2024 –
Tue 23 July 2024

5

SUTD identifies the applications who can be considered for admission and sent the list to PSIT.

Tue 23 July 2024

6

PSIT announce the list of applicants (from action item  #5) who would be called for an interview and inform these applicants to apply formally to SUTD via the web site link.

(https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&)

Thu 25 July 2024

7

Applicants (from action item #5 and #6) submit a formal application to SUTD.

Fri 26 July 2024 –
Wed 31 July 2024

8

SUTD assesses applicants for their technical knowledge and communication skills (SUTD may decide to contact some applicants for further information that would help in the assessment).

Thu 1 Aug 2024 –
Fri 16 Aug 2024

9

Applicants interview by the Selection Committee (with SUTD representative(s) as the committee member(s))

Sat 24 Aug 2024

10

PSIT inform SUTD of the final selection and announces the name of the applicant(s) who will receive an offer for the HRH- SUTD scholarship through website (https://www.princess-it.org/th/scholarship/SUTD/)

Fri 6 Sep 2024

11

SUTD sends out formal admission offer with scholarship to applicants.

Mon 9 Sep 2024 –
Fri 13 Sep 2024

12

Applicants who accepted SUTD admission/ scholarship offer depart for SUTD after they receive the student VISA

Around last week of Dec 2024

As of April 22, 2024        

 

แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ 
(Singapore University of Technology and Design : SUTD)
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ภาคเรียนที่ 2
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่

https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/

จ. 22 เมษายน 2567 –

ศ. 28 มิถุนายน 2567

 

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร

ศ. 28 มิถุนายน 2567 –

จ. 1 กรกฎาคม 2567

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

จ. 1 กรกฎาคม 2567

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกตามรายชื่อในข้อ 3 จากใบสมัคร
เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

อ. 2 กรกฎาคม 2567 –

อ. 23 กรกฎาคม 2567

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ แจ้งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

อ. 23 กรกฎาคม 2567

6

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตามที่ได้รับจาก SUTD ในข้อ 5
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/)

และแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกตามรายการนี้ ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย(https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&)

พฤ. 25 กรกฎาคม 2567

 

7

ผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 5, ข้อ 6) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ศ. 26 กรกฎาคม 2567 –

พ. 31 กรกฎาคม 2567

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาประเมินผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 7) ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยฯ อาจติดต่อผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)

พฤ. 1 สิงหาคม 2567 –

ศ. 16 สิงหาคม 2567

9

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ส. 24 สิงหาคม 2567

10

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์

https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/   

ศ. 6 กันยายน 2567

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มีหนังสือแจ้งรับเข้าศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุน
(ตามข้อ 10)

จ. 9 กันยายน 2567 –

ศ. 13 กันยายน 2567

12

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ปลายเดือนธันวาคม 2567

แก้ไขเมื่อ 22 เมษายน 2567 


 

 ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 , 089-452-4244 (เยาวลักษณ์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th