TH  |  EN

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท

     ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปี จำนวน ๒ ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา  ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ใบสมัครฉบับย่อแผนการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
หลักสูตรปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ประจำปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่การดำเนินงานเวลา1มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน9 เมษายน 25632

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ucd.ie/global/apply

ผู้สมัครคัดเลือก เลือกหลักสูตรที่ต้องการไปศึกษา และส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ข้างต้น

9 เมษายน 25633ปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสำหรับนักศึกษาไทยที่สนใจสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน27 เมษายน 25634ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินพิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และแจ้งผู้สมัครที่ผ่านคัดเลือกเบื้องต้นทราบ28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 25635ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามข้อ 4)
ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD scholarship ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  (www.ucd.ie/global/apply) โดยเลือก “ประเทศไทย” จากเมนู

 

นอกจากนี้ ผู้สมัครส่งใบสมัครแบบย่อ (ตามเอกสารแนบ ๒) พร้อมหมายเลขใบสมัครที่ได้จากมหาวิทยาลัย (Application ID) (ที่ได้รับตามขั้นตอนในข้อ 2) มายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน
HRH-UCD scholarship ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยการใส่เลขที่ใบสมัครที่ได้จากมหาวิทยาลัย (Application ID) เพื่อกรอกใบสมัคร28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 25636มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก ที่ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD scholarship พร้อมหมายเลขใบสมัครที่ได้จากมหาวิทยาลัย (Application ID)
ให้มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน6 พฤษภาคม 25637มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ยืนยันรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่สมัครเข้ารับทุน HRH-UCD scholarship  มายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ15 พฤษภาคม 25638มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ พิจารณารายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (ตามข้อ 7) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน (ตามข้อ 1) จากนั้น มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ของ สวทช. และเว็บไซต์ของมูลนิธิ18 พฤษภาคม 25639คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์22 – 24 พฤษภาคม 256310พิจารณารอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกผู้รับทุน25 – 28 พฤษภาคม 256311มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน1 มิถุนายน 256312ผู้ได้รับทุน ยื่นสมัครขอวีซ่า10 – 20 สิงหาคม 256313ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินก่อนวันที่ 1 กันยายน 2563

หมายเหตุ

  1. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : southeastasia@ucd.ie
  2. ศึกษาสถานการณ์และคำถามพบบ่อยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ https://www.ucd.ie/covid-19/